blog.ijacek007.cz

Blog o všem trochu jinak.

V minulém článku jsem psal o projektu počítadla, ve kterém jsem použil ESP32 desku s LCD displejem. V dnešním příkladu Vám ukáži, jak pomocí méně výkonné destičky s čipem ESP8266 vytvořit Wi-Fi teploměr s vlhkostí a indikátorem signálu.

Ve svém domě používám několik čipů ESP8266 pro měření teplot. O zapojení jsem psal v článku Teploměr s ESP8266 s indikací připojení k Wi-Fi síti. Toto je vhodné všude tam, kde chcete zjišťovat teplotu ale nepotřebujete o ní mít v místě měření přehled. Co ale když chcete teplotu zaznamenávat a zároveň mít aktuální hodnoty na očích? Zde pomůže destička s ESP8266 a integrovaným 0,9 palcovým LCD displejem. Celé zapojení pak doplňuje teplotní a vlhkostní čídlo DHT22.


zapojení desky

Protože hodnoty stále sbírám na straně serveru, je webová stránka stejná jako v případě samotných starších teploměrů. Zároveň se ale údaje o teplotě zobrazují také na integrovaném LCD displeji. Displej má rozlišení 128×64 bodů a lze jej využít na zobrazení téměř libovolných údajů. V našem případě bude prvních 10 vteřin po připojení k Wi-Fi zobrazovat logo s rokem instalace, poté na 5 vteřin bude na displeji zobrazeno název SSID Wi-Fi, ke které je přihlášen a obdrženou IP adresu. To je funkce intro(). A poté už na displeji uvidíte pouze tři hodnoty aktuální teplotu, vlhkost a sílu příjmu Wi-Fi signálu. Ve starém zapojení k indikaci připojení k Wi-Fi sloužila jen dvoubarevná dioda, která svítila modře v případě úspěšného připojení k sítí a červené pokud se k síti připojit nedalo.


Pohled na zapojení LCD a DHT22

Na následujícím schématu je LCD umístěn zvláštně. pokud by jste neměli desku s LCD jde ji jednoduše takto připojit. S integrovaným lcd ji pochopitelně připojovat nemusíte. Po chvíli hledání na internetu jsem našel tabulku, ze které jsem vycházel. Síla Wi-Fi signálu je tedy následující. V následující tabulce. Samozřejmě si můžete dle vlastních představ upravit, jak grafickou podobu, která je v příkladu umístěna v pravém spodním roku, tak také rozsah, ze kterými signál jednotlivým indikátorům přiřadíte.

Signál Popis
> –70 Výborný
> –85 Dobrý
> –100 Špatný
> –110 Hodně špatný


náhled na funkční program s teplou vlhkostí a sílou signálu


pohled na návrh instalace

Celý zdrojový kód.

#include "SSD1306.h" // alias for `#include "SSD1306Wire.h"`

// Initialize the OLED display using Wire library
SSD1306 display(0x3c, 5,4);
// https://github.com/ThingPulse/esp8266-oled-ssd1306
// (adresa , sda,scl)
int start = 1;
/* DHTServer - ESP8266 Webserver with a DHT sensor as an input

  Based on ESP8266Webserver, DHTexample, and BlinkWithoutDelay (thank you)

  Version 1.0 5/3/2014 Version 1.0  Mike Barela for Adafruit Industries
*/

#include <Wire.h>

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DHT.h>
#define DHTTYPE DHT22
#define DHTPIN1 14
int poc = 0;
const char* ssid   = "TajnaWifi";
const char* password = "SuperTajneHeslo";


ESP8266WebServer server(80);

// Initialize DHT sensor
// NOTE: For working with a faster than ATmega328p 16 MHz Arduino chip, like an ESP8266,
// you need to increase the threshold for cycle counts considered a 1 or 0.
// You can do this by passing a 3rd parameter for this threshold. It's a bit
// of fiddling to find the right value, but in general the faster the CPU the
// higher the value. The default for a 16mhz AVR is a value of 6. For an
// Arduino Due that runs at 84mhz a value of 30 works.
// This is for the ESP8266 processor on ESP-01
DHT dht1(DHTPIN1, DHTTYPE, 11); // 11 works fine for ESP8266
// DHT dht2(DHTPIN2, DHTTYPE, 11); // 11 works fine for ESP8266
// DHT dht3(DHTPIN3, DHTTYPE, 11); // 11 works fine for ESP8266

float humidity1, temp_f1; // Values read from sensor1
// float humidity2, temp_f2; // Values read from sensor2
// float humidity3, temp_f3; // Values read from sensor3

String webString = "";  // String to display
// Generally, you should use "unsigned long" for variables that hold time
unsigned long previousMillis = 0;    // will store last temp was read
const long interval = 2000;       // interval at which to read sensor

void handle_root() {
 // server.send(200, "text/plain", "Hello from the weather esp8266, read from /temp or /humidity");
 gettemperature();    // read sensor
 webString = "" + String(temp_f1) + "|"+ String((int)humidity1) +"*|*"; // Arduino has a hard time with float to string
 server.send(200, "text/plain", webString);      // send to someones browser when asked

 delay(100);
}

void setup(void)
{
 display.init();

 //display.flipScreenVertically();  // rotace displeje
 display.setFont(ArialMT_Plain_16);

  // modul nastartoval zobraz intro
  display.clear(); // clear the display
  display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_RIGHT);
  intro();
  display.display();
  delay(10000); // You can open the Arduino IDE Serial Monitor window to see what the code is doing
 Serial.begin(115200); // Serial connection from ESP-01 via 3.3v console cable
 dht1.begin();      // initialize temperature sensor1
 //   dht2.begin();      // initialize temperature sensor2
 //   dht3.begin();      // initialize temperature sensor3


 // nasstaveni wifi modu jen na clienta
 // WiFi.mode(m): set mode to WIFI_AP, WIFI_STA, or WIFI_AP_STA.
 // WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.softAPdisconnect(true);

 // Connect to WiFi network

 WiFi.begin(ssid, password);
 Serial.print("\n\r \n\rWorking to connect");

 // Wait for connection
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

  if (poc<33){

  display.clear(); // clear the display
  display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_RIGHT);
  connecting(poc);
  display.display();

   poc++ ;

  }else{

  display.clear(); // clear the display
  display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_RIGHT);
  teplota();
  display.display();
  delay(500);

  }

  delay(1000);

  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("DHT Weather Reading Server");
 Serial.print("Connected to ");
 Serial.println(ssid);
 Serial.print("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());

 server.on("/", handle_root); server.on("/temp", []() { // if you add this subdirectory to your webserver call, you get text below :)
  gettemperature();    // read sensor
  webString = "Temperature: " + String((int)temp_f1) + " F"; // Arduino has a hard time with float to string
  server.send(200, "text/plain", webString);      // send to someones browser when asked
 });
 server.on("/humidity", []() { // if you add this subdirectory to your webserver call, you get text below :)
  gettemperature();      // read sensor
  webString = "Humidity: " + String((int)humidity1) + "%";
  server.send(200, "text/plain", webString);        // send to someones browser when asked
 });

 server.begin();
 Serial.println("HTTP server started");
}


 void intro( ) {
 display.setFont(ArialMT_Plain_24);
 display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER);
 display.drawString(64,0,"ijacek.007");
 display.drawString(64,30,"© 2018");

 }

 void connecting( int poc) {
 char tecka = ' ';
  if(poc % 2 == 0){ tecka = '.'; }
 display.setFont(ArialMT_Plain_16);
 display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER);
 display.drawString(64,5,"Connecting ."+String(tecka));
 display.drawString(64,30,String(WiFi.SSID()));
 display.drawHorizontalLine(0, 0, (poc*4));
 }

 void ip( ) {
 display.setFont(ArialMT_Plain_16);
 display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER);
 display.drawString(64,0,String(WiFi.SSID()));
 display.drawString(64,30,WiFi.localIP().toString());

 }

 void teplota( ) {


  // sila signálu nejlepsi = 128 >-70dBm
  // dobrý = 96 -70 to -85
  // střední 64 -86 to -100
  // špatný 32  < -100
  // žadny 0  -110


 long rssi = WiFi.RSSI();

 // long rssi = -50;

  if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED)){

  if (rssi>-70){display.drawVerticalLine(127, 38, 20);display.drawVerticalLine(126, 38, 20);}
  if (rssi>=-85 ){display.drawVerticalLine(124, 43, 15);display.drawVerticalLine(123, 43, 15);}
  if (rssi>=-100 ){display.drawVerticalLine(121, 48, 10);display.drawVerticalLine(120, 48, 10);}
  if (rssi>=-110){display.drawVerticalLine(118, 53, 5);display.drawVerticalLine(117, 53, 5);}

 }else {
  display.drawString(124,31,String("X"));

  }  gettemperature();
 display.setFont(ArialMT_Plain_24);
 display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER);
 display.drawString(64,2,String(temp_f1)+" °C");
 display.drawString(64,31,String(humidity1) +"%");
 // display.drawString(64,31,String(WiFi.RSSI()));
 // display.drawString( a ,40,"-");
 // display.drawHorizontalLine(0, 0, a);
 }

void loop(void)
{


 server.handleClient();


 if (start == 1) {

  // modul zobraz ip
  display.clear(); // clear the display
  display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_RIGHT);
  ip();
  display.display();
  delay(5000);

  start = 0;

 }else{


  display.clear(); // clear the display
  display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_RIGHT);
  teplota();
  display.display();
  delay(500);
  }


}

void gettemperature() {
 // Wait at least 2 seconds seconds between measurements.
 // if the difference between the current time and last time you read
 // the sensor is bigger than the interval you set, read the sensor
 // Works better than delay for things happening elsewhere also
 unsigned long currentMillis = millis();

 if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
  // save the last time you read the sensor
  previousMillis = currentMillis;

  // Reading temperature for humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (it's a very slow sensor)
  humidity1 = dht1.readHumidity();     // Read humidity (percent)
  temp_f1 = dht1.readTemperature();   // Read temperature as Fahrenheit

  //  humidity2 = dht2.readHumidity();     // Read humidity (percent)
  //  temp_f2 = dht2.readTemperature();   // Read temperature as Fahrenheit

  //  humidity3 = dht3.readHumidity();     // Read humidity (percent)
  //  temp_f3 = dht3.readTemperature();   // Read temperature as Fahrenheit


  //float t = dht.readTemperature();
  // Check if any reads failed and exit early (to try again).
  if (isnan(humidity1) || isnan(temp_f1)) {
   Serial.println("Failed to read from DHT sensor 1!");
   return;
  }
 }
}nastaveni desky a komunikace s arduino prostředím

Mohlo by Vás zajímat

Měření teploty a vlhkosti ve Fóliovníku

Měření teploty a vlhkosti pomocí ESP8266 a indikací připojení do Wi-Fi sítě


Štítky článku elektronika | programovani | stavebnice | zajimavosti |
Autor Ijacek.007 16.07.2018 Opravil(a) sokorka zobrazeno 5 182x
Předchozí článek Měření teploty a vlhkosti ve fóliovníku pomocí desky NODEMCU s čipem ESP8266
Sběrnice i2c a proč ji využívat Další článek


gravatar

Vložit komentář

Nick *:
WWW:
Email * (nezobrazuje se ):
Gravatar:
Pamatuj si mě:
Komentář článku *:
Opiš následující text: *

* - vyžadované údaje. RSS kanál s komentáři

PřihlášeníAudioknihy

Jsme milovníci audio knížek, kterých aktuálně máme zakoupených 381. Poslech všech dohromady zabral přes 5224 hodin.

Z tohoto množství jsme si již stihli poslechnout téměř 48% tedy 183 audioknih.

Aktuálně poslouchaná audioknihakniha je Orlova kořist

Poslední hodnocenou audioknihou je Digiděti Hodnocení audioknihy 3.5/5.

Nejlépe hodnocenou audioknihou je Astronautův průvodce životem na Zemi Hodnocení audioknihy 3.5/5.

Reklama